Wycena nieruchomości
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
REGULACJE STANÓW PRAWNYCH

NEXAS INVEST TEAM

Najem instytucjonalny

Najem instytucjonalny.

W dniu 11 września 2017 r. weszły w życie przepisy regulujące umowę najmu instytucjonalnego. 

Kto może zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego?

Umowa najmu instytucjonalnego może zostać zawarta przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali. Przedmiotem umowy może być tylko najem lokalu mieszkalnego.

W jakiej formie i na jaki okres zawierana jest umowa najmu instytucjonalnego?

Umowę zawiera się na czas oznaczony. Nie ma tutaj zastosowania regulacja kodeksu cywilnego o traktowaniu umowy najmu zawartej na czas dłuższy niż 10 lat, jako umowy zawartej na czas nieoznaczony.

Umowa musi zostać zawarta w  formie pisemnej pod rygorem nieważności. Formy aktu notarialnego wymaga oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji.

Wynagrodzenie Notariusza  za sporządzenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie może  wynosić więcej niż maksymalna kwota czynszu normowanego bez opcji za 1 m2 mieszkania na wynajem, o którym mowa w przepisach ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, określona dla miasta stołecznego Warszawy.

Jakie są dodatkowe warunki zawarcia umowy najmu instytucjonalnego?

Wynajmujący może uzależnić zawarcie umowy najmu od wpłacenia przez najemcę zwrotnej kaucji zabezpieczającej wierzytelności wynajmującego z tytułu najmu, której wysokość nie będzie mogła jednak przekraczać trzykrotności miesięcznego czynszu za dany lokal. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu stosunku najmu, po potrąceniu przez Wynajmującego przysługujących mu należności oraz ewentualnych kosztów egzekucji.

Dodatkowe koszty obciążające Najemcę, z wyjątkiem opłat za media, muszą być przewidziane w umowie najmu instytucjonalnego.

Podwyżka czynszu może nastąpić jedynie na warunkach określonych w umowie.

W jaki sposób zakończyć umowę?

Umowa najmu instytucjonalnego, jako umowa czasowa, wygaśnie po upływie czasu, na jaki została zawarta, lub ulegnie rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.

Jeżeli Najemca nie opuści dobrowolnie lokalu, Wynajmujący musi doręczyć mu żądanie opróżnienia lokalu sporządzone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym urzędowo, w którym wyznaczy Najemcy termin, nie krótszy niż 14 dni, na opóźnienie lokalu. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Wynajmujący będzie mógł złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji, a następnie na jego podstawie wszcząć egzekucję.

(Podstawa prawna: zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) dokonana ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. poz. 1529).

«  wróć do listy aktualności